Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

7209 2a8d
Matijaszek
Matijaszek
5042 ad2a
Reposted fromGIFer GIFer viaszydera szydera
Matijaszek
3179 4a14 500
a red door and i want to paint it black
Reposted fromhannes hannes viaszydera szydera
Matijaszek
5447 3f43 500
Reposted fromgingillo gingillo vianikotyna nikotyna

September 15 2017

Matijaszek
6954 5bd5 500
Peaky Blinders
Reposted fromVictorialies Victorialies viaszydera szydera
5287 2b3f 500

the45thpresidentialruger:

Never talk to me or my 42 trees again

Reposted fromcarolinecrane carolinecrane viairmelin irmelin

September 13 2017

Matijaszek
Jeżeli otarłeś się o gówno, to smród pozostaje (przez jakiś czas), ale nie oznacza, że sam masz się stać łajnem, po prostu w przyszłości będziesz ostrożniejszy, będziesz uważniej patrzył pod nogi oraz gdzie, jak i z kim idziesz. Cytując Volanta " czasem najlepsze co można powiedzieć to: „Pies to jebał!”. Jeśli wszedłeś w kupę, to nie możesz w nią odwejść. Jedyne co możesz to wytrzeć ją o trawę i pójść dalej wciąż czując smród, ale wiedząc, że nie będzie trwać wiecznie.
— znalezione
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
5292 5890 500

twin-peaks-lover:

David Lynch and Harry Dean Stanton

Matijaszek
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaszydera szydera
Matijaszek
Matijaszek
3370 6b7b 500

September 11 2017

Matijaszek
3123 dc0d 500

Twin Towers - World Trade Center, photography by Louis Stettner, 1979

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Matijaszek
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaszydera szydera

September 04 2017

Matijaszek
8738 4127 500
Reposted fromfungi fungi viasadamu sadamu

September 03 2017

Matijaszek
3637 df8f
Reposted fromfoods foods viaunknown6 unknown6
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viastrzepy strzepy
4444 b586 500
Reposted fromnosmile nosmile viaunknown6 unknown6
7149 0e4e 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl